top of page

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom webstránky www.inaqo.sk je spoločnosť inaqo s.r.o., IČO: 52398501, so sídlom P.J.Šafárika 379/21, 92701 ŠAĽA, Slovenská republika. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:44633/T.

Mailový kontakt na prevádzkovateľa: hello@inaqo.sk .

2. Spracovávanie osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

V zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

3. Použitie cookies a nástrojov pre analýzu návštevnosti

Cookies sú malé textové súbory ukladané do zariadenia používateľa pri návšteve webovej stránky, primárne používané na zlepšenie používateľského zážitku a ukladanie nastavení a preferencií.

Táto stránka využíva ako vlastné cookies (first-party cookies) tak i cookies tretích strán (third-party cookies), pre účely optimalizácie používateľského zážitku a umožnenie analýzy návštevnosti použitím externých nástrojov a služieb. Úroveň, v akej môže stránka počas návštevy využívať cookies, je plne v kontrole používateľa. Udelenie úrovne práv určuje pri súhlase s použitím cookies.

Na stránke je využívaný nástroj Google Analytics, webová analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa cookies pre umožnenie analýzy používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sú ukladané na serveri Google v USA Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovanom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.

Zber dát môže používateľ deaktivovať príslušným nastavením prehliadača, inštaláciou modulu pre prehliadač, alebo prostredníctvom odkazu „Nastavenie cookies“ a odmietnutím cookies v úrovni „Analytické“. Bližšie informácie ohľadne podmienok používania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
1. požadovať prístup k osobným údajom,
2. na opravu osobných údajov,
3. na vymazanie osobných údajov,
4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo na prenosnosť osobných údajov a 
6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti.

bottom of page